Antanavo bendruomenė

Antanavo bendruomenė veikianti nuo 2002 m. vienija Kazlų Rūdos savivaldybės Antanavo seniūnijos gyventojus. Organizacijai  priklauso  85 nariųai. Seniūnijoje gyvena  912 gyventojų. Taigi apie 10 proc. seniūnijos gyventojų priklauso bendruomeninei organizacijai.

2006 m. bendruomenė iš bendruomenės narių aukų ir 2 proc. įsigijo patalpas, kurios bendruomenei priklauso nuosavybės teise. Patalpos (86 m²) yra senajame dvaro pastate, kuriame įsikūrę Antanavo kultūros namai, medicinos punktas.  Pastatas ir šalia esanti teritorija yra bendruomenės traukos centras. 2006 m. buvo atliktas Antanavo seniūnijos gyventojų poreikių tyrimas, kuris parodė, kad antanaviečiai pageidauja naujai įsigytas patalpas pritaikyti įvairių socialinių grupių poreikiams (jaunimo klubui, pagyvenusių žmonių, šeimoms su mažais vaikais ir pan.). 2006 metų apklausoje išryškėjo, kad labiausiai gyventojai pageidavo socialinių paslaugų bei internetinio centro. Buvo nustatyti pagrindiniai Antanavo bendruomenės paslaugų centro tikslai:

1. Teikti poreikius atitinkančias bendruomenines paslaugas.

2.  Ugdyti vaikų  asmeninius higienos įgūdžius.

3. Suburti bendravimo ir psichologinio palaikymo grupes tarp seniūnijos gyventojų.

4. Bendradarbiaujant su mokykla, seniūnija, kultūros namais organizuoti  vaikų laisvalaikio užimtumą.

Patvirtinus šį sprendimą visuotiniame susirinkime, nuo 2006 metų šios veiklos iniciatoriumi  ir organizatoriumi buvo Antanavo bendruomenės valdyba bei gatvių ir kaimų seniūnai, kurie vadovaudamiesi gyventojų poreikiais įgyvendino iškeltus uždavinius. Per įvairią projektinę veiklą buvo siekiama Antanavo bendruomenėje ugdyti bendruomeniškumą, situacijos, savęs ir bendruomenės, aplinkos  suvokimą ir atsakomybę. Nors palyginus su 2007 metais bendruomenės projektinės veiklos finansavimas , tame tarpe ir Kazlų Rūdos savivaldybės  sumažėjo, tačiau pajamos (įskaitant ir paslaugų teikimo) padidėjo dvigubai. Tai sudaro sąlygas bendruomeninės organizacijos savarankiškumui.

Bendruomenė 2006 metais iš  Žemės ūkio ministerijos ir Kazlų Rūdos savivaldybės projektų atliko patalpų vidaus ir išorės remontą (buvo sutvarkytas stogas, atliktas dalinis vidaus patalpų remontas, sutvarkytas vandentiekis, renovuota šildymo sistema). Visus darbus atliko bendruomenės savanoriai. Ūkininkai aprūpino kuru, rėmė finansiškai bendruomenės centro remontą. Kiti bendruomenės nariai padovanojo centrui indų, baldų, gėlių ir kt. 2007 m. iš Žemės ūkio ministerijos paramos buvo atliktas pastato išorės  remontas, įrengta signalizacija. Įsigijus patalpas nuosavybės teise, atsirado galimybė teikti projektą Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos socialinių įstaigų infrastruktūros plėtrai. Buvo parengtas  projektas  “Antanavo vaikų dienos centras “Draugo” socialinių paslaugų plėtra”, kurio dėka įrengtas dušas bei įsigyta automatinė skalbimo mašina. Socialinės paslaugos ( prausimosi ir skalbimo) Antanave yra aktualios, nes  daugelis gyventojų nėra aprūpinti kokybišku geriamu vandeniu, o miestelio teritorijoje nėra centralizuotos kanalizavimo sistemos, ne visi  gyventojai turi galimybes įsirengti skalbyklą ar dušą. Bendruomenės valdybos sprendimu gyventojai moka po 4 Lt. už prausimąsi bei nuo 4 iki 5 lt. už skalbimą (priklausomai nuo operacijos) Visa apskaita yra vedama kasos knygoje. Nuo 2008 m. kovo mėnesio teikiamos skalbimo, prausimosi paslaugas. Kadangi daugelis paslaugų gavėjai yra pagyvenę žmonės, kuriems buvo sudėtinga lipti nepatogiais laiptais, 2008 metais iš Žemės ūkio ministerijos paramos kaimo bendruomenėms įrengėme naujus laiptus su neįgaliųjų įvažiavimu, o siekiant bendruomenės centre vandens kokybės gerinimo, iš valstybės paramos projekto pastatėme vandens filtrą.  Nuo 2008 metų birželio mėn. bendruomenės centre pradėjo veikti viešojo interneto prieigos taškas. Antanavo bendruomeninė organizacija vadovaudamasi bendruomenės narių poreikiais nuo 2007 metų pradėjo teikti socialines paslaugas. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos projekto dėka vykdomas projektas „Antanavo vaikų dienos centras „Draugai“. Pagrindiniai centro lankytojai yra  vaikai iš socialinės rizikos, daugiavaikių, socialiai remtinų, mažas pajams gaunančių ar nepilnų šeimų, kur augina vienas iš tėvų. 2007-2008 m. vaikų dienos centre socialines paslaugas teikėme vidutiniškai 25 vaikams iš 16 šeimų: 5 vaikų 4-6 metų, 12 vaikų  7-11 metų ir 8 vaikams 11-15 metų. Vaikų dienos centro projekto rezultatas –  padidėjo vaikų užimtumas, mūsų globojami vaikai neįvykdė teisės pažeidimų, nevartojo narkotinių medžiagų, įgijo bendravimo, darbinių ir praktinių, konfliktų sprendimo įgūdžių. Centre vaikai įgijo pasitikėjimo savimi, tapo atsakingesni, padidėjo jų savivertė. Teikdami kompleksines paslaugas, siekiame populiarinti sveiką gyvenimo būdą, formuoti teigiamą požiūris į šeimą, ugdyti  atsakomybės jausmas už save ir šeimą, bei kitus bendruomenės narius.

Per Antanavo bendruomenės dešimtmetį ir jaunimo klubo „Draugai“ penkmetį iš tiesų nemažai nuveikta. Svarbiausi iš jų:

1. 2004 metais išsirinkome gatvių ir kaimų seniūnus;

2. 2006 metais iš aukų ir 2 proc. įsigijome patalpas, kurių remontą atliko bendruomenės nariai;

3. 2006 metais Antanave jaunimas įrengė labirintą, kuris davė startą jaunimo klubo veiklai;

4. 2007 metais Antanave bendruomenės centre pradėtos teikti socialinės paslaugos ( Skalbimo, prausimosi), pradėjo veikti vaikų dienos centras „Draugai“, kurį iki šiol finansuoja Socialinės apsaugos ir darbo ministerija bei koofinansuoja Kazlų Rūdos savivaldybė;

5. 2007 metų pagal Žemės ūkio ministerijos projektą atliktas patalpų išorės remontas;

6. 2008 metais pagal Vidaus reikalų ministerijos projektą bendruomenės centro patalpose įrengtas viešasis interneto prieigos taškas;

7. 2009 metais Antanavo bendruomenė tapo Europarlamentaro E. Maldeikio konkurso „Čia gera gyventi“ nugalėtojais ir laimėjo kelionę į Briuselį;2008.

8. 2009 metais Lietuvos Respublikos Prezidentūroje patvirtinta Antanavo heraldika;

9. 2009 metais pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Prienų rajono Šilavoto ir Telšių rajono Nevarėnų bendruomenėmis;

10. 2010 metais Antanavo bendruomenės nariai aktyviai dalyvavo inicijuojant Antanavo koplyčios atstatymo darbus. Koplyčia atstatyta pagal Kazlų Rūdos savivaldybės EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų projektą;

11. 2010 metais Antanavo bendruomenėje lankėsi Lietuos Respublikos prezidentė Dalia Grybauskaitė;

12. 2010 metais pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Jurbarko rajono Viešvilės bendruomenės centru „Skalvija“;

13. Iki 2011 metų Antanave surengta 10 paramos koncertų, skirtų vaikams, sergantiems onkologinėmis ligomis;

14. 2011 metų birželio 7 d. po 40 metų į koplyčią sugrąžintas restauruotas Antanavo koplyčios paveikslas „Madona su kūdikiu“;

15. 2011 metų liepos 9 d. pašventinta restauruota Antanavo koplyčia;

16.2011 metais pradėtos teikti sociokultūrinės paslaugos neįgaliesiems bei karšto maisto paslauga vienišiems asmenims;

17.2011 metais bendradarbiaujant su Marijampolės darbo birža Antanavo bendruomenėje buvo įdarbinta 8 bedarbiai;

18. 2011 metais įgyvendintas pirmasis tarptautinis projektas „Antanavo, Nevarėnų, Luokės, Viešvilės ir Slovakijos Tatrų regiono kaimo plėtros dalyvių partnerystė“ pagal Lietuvos 2007-2013 m. KPP priemonę „Lietuvos kaimo tinklas“;

19. 2011 metais pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Ukmergės rajono III Antakalnio kaimo bendruomene

20. 2011 metais Antanavo bendruomenė parengė du infrastruktūrinius projektus pagal Sūduvos VVG strategiją; “Antanavo kultūros namų rekonstrukcija“ ir „ Buvusio Antanavo dvaro parko tvarkybos darbai“, kurių bendra vertė- 1 030 338,36 Lt.

21. 2012 metais pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Telšių rajono Luokės bendruomene.

Džiaugiamės, kad bendruomenės centre nuolat šurmuliuoja vaikai, kurie yra mūsų ateitis, juk auga naujoji karta, dėl kurios stengiamės, kad Antanave būtų gera gyventi. Didžiuojamės savo krašto istorijos 250- mečiu. Visi mes esame naujojo ketvirčio amžiaus istorijos liudininkais ir kuriame naują istorijos etapą. 

Stengiamės, kad ugdydami gyventojų bendruomeniškumą gražintume savo kraštą gerais darbais ir būtume pavyzdžiu, jog  būdami vieningi galime nuveikti daug prasmingų ir gražių darbų.

Noriu nuoširdžiai padėkoti visiems, kurie per dešimtmetį dalyvavo mūsų veikloje, renginiuose, kurie savo darbu, auka ar nario mokesčiu prisidėjo prie bendruomenės darbo organizavimo.

Antanavo bendruomenės vardu pirmininkė Reda Kneizevičienė

Antanavo Vaikų Dienos Centras

Antanavo seniūnijoje gyvena 809 gyventojų, iš kurių 574 gyvena Antanave. Antanavo seniūnijoje yra 2 socialinės rizikos šeimos, kuriose auga 2 vaikai, 14 daugiavaikės šeimos, kuriose auga 49 vaikai, 75 socialiai remtinos šeimos, kuriose auga 73 vaikai, 120 mažas pajams gaunančių šeimų, kuriose auga 75 vaikai, 10 šeimų , kuriose auga 25 vaikai, augina tik vienas iš tėvų. Antanavo seniūnijoje darbo vietų labai mažai, nėra iš ko pragyventi. Daugelis šeimų gyvena tik iš pašalpų. Bedarbystė lygis yra vienas iš didžiausių Kazlų Rūdos savivaldybėje. Antanavo seniūnijoje nėra verslo įmonių, dirbantys tėvai dirba pamainomis Kazlų Rūdoje (15 km) arba Pilviškiuose (6 km), todėl vaikai didžiąją laiko dalį palikti vieni. 

Antanavo bendruomenė 2006 m. yra įsigijusi patalpas  (86 m²) Antanavo dvare. 2006 metais buvo atliktas remontas, 2007 metais įrengti du tualetai, renovuota kanalizacijos ir vandentiekio sistema, pakeisti langai, įrengtas dušas. Nuo 2007 metų teikiamos skalbimo, prausimosi paslaugos. Kiekvienais metais vidutiniškai bendruomenė gauna apie 800 Lt. pajamų už šias paslaugas, kurias panaudoja einamosioms VDC išlaidoms padengti (kuras katilui, elektros, vandens išlaidos). 2012 metai iš VšĮ „OSFL projektai“ pagal projektą įsigijome naują skalbimo mašiną (8 kg.), dujinę viryklę.Iš pajamų gautų už paslaugas ir Kazlų Rūdos savivaldybės atlikome šildymo sistemos atnaujinimą, o iš Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos lėšų, skirtų vietos bendruomenių paslaugų plėtrai atlikome virtuvės remontą. 

Nuo  2007 metų vykdome projektą “Antanavo vaikų dienos centras”.  Kasmet vaikų dienos centre socialines paslaugas teikiame vidutiniškai 25 vaikams iš 16 šeimų: 8 vaikai- 4-7 metų, 12 vaikų  7-11 metų ir 5 vaikams 11-15 metų. Užimtumas Vaikų dienos centre vaikams organizuojamas 5 dienas per savaitę, po 8 valandas (nuo 10 val. iki 18 val.). Projekto tikslas- teikti Antanavo seniūnijos socialinės atskirties vaikams kompleksines paslaugas siekiant mažinti neigiamą aplinkos įtaką.  Antanavo VDC centre teikiamos šios paslaugos:Vaikų maitinimo organizavimo, laisvalaikio organizavimo, trumpalaikė globa ikimokyklinio amžiaus vaikams, socialinių įgūdžių ugdymo, informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo, minimalios asmeninės higienos paslaugų organizavimo ir pan., sociokultūrinės paslaugos.

intikui9  intikui2  intikui3  intikui5  intikui4  intikui7

vdc3  intikui